Gescheiden ouders

Ouders die zijn gescheiden, blijven natuurlijk recht houden op bepaalde informatie over hun kind. Ook als u niet het wettelijk gezag hebt over uw kind(eren). U blijft als ouders natuurlijk ook van harte welkom op de informatie- en contactavonden. We plannen als school echter geen dubbele oudergesprekken, al was het maar om te voorkomen dat de gegeven informatie op diverse wijze zou worden geïnterpreteerd. 

De wet kent als hoofdregel de situatie dat de rechter na de ontbinding van het huwelijk het ouderlijk gezag aan beide ouders toekent. In dat geval hebben beide ouders eenzelfde recht op informatie en hieraan doet niet af of de ene ouder wel is belast met de verzorging van het kind en de andere niet. De ouder zonder wettelijk gezag heeft dus ook recht op dezelfde informatie. Deze ouder moet daar wel zelf om vragen.
De leerkracht zal niet uit zichzelf de ouder zonder wettelijk gezag informeren. Alle schriftelijke informatie gaat dan ook automatisch mee naar de ouder met het wettelijk gezag.

Het voorafgaande kent een aantal uitzonderingen. De meest relevante is dat de leerkracht geen informatie hoeft te geven die in strijd is met de belangen van het kind. Daarvan kan sprake zijn bij een afgewezen omgangsregeling en een van de ouders toch probeert het kind bij school te ontmoeten. De leerkracht kan in dat geval de informatie weigeren die het de ouder mogelijk maakt het kind te blijven zien.