Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze bestaat uit 8 leden, voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door het personeel worden gekozen en voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door de ouders zijn gekozen.

De medezeggenschapsraad wordt in een aantal zaken in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over voorgenomen bestuursbesluiten; ten aanzien van andere kwesties behoeft het bevoegd gezag instemming van de medezeggenschapsraad. In een aantal aangelegenheden wordt in het advies/instemmingsrecht onderscheid gemaakt tussen het ouderdeel en het personeelsdeel.

In het medezeggenschapsreglement zijn alle rechten en plichten nader omschreven. Mocht u vragen hebben aan de MR, dan kunt u zich altijd tot een van de leden richten.

De medezeggenschapsraden van de vijf scholen van onze stichting tezamen vormen een Gemeenschappelijke MR. In deze GMR hebben vanuit de scholen die vallen onder de Stichting Floréo steeds 2 leden (een ouder en een leerkracht) zitting. De GMR heeft advies- en instemmingsrecht met betrekking tot besluiten die door het bestuur van de Stichting Floréo genomen worden.

MR-leden

 De MR bestaat uit de volgende leden:

- vanuit de teamgeleding:
* Anja Bons - leerkracht groep 4A
* Anita Meurs - leerkracht groep 3A
* Linda van der Linden - leerkracht groep 3B
* Lineke Veldkamp - leerkracht Berengroep (kleuters)
- vanuit de oudergeleding:
* Mark Mol
* Marieke de Werker
* Onno Post
* Freek Roovers

U kunt hier klikken om de medezeggenschapsraad een e-mail te sturen.

V.l.n.r. Linda van der Linden, Freek Roovers, Anja Bons, Marieke de Werker, Anita Meurs, Onno Post, Lineke Veldkamp en Mark Mol