Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze bestaat uit 8 leden, voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door het personeel worden gekozen en voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door de ouders zijn gekozen.

De medezeggenschapsraad wordt in een aantal zaken in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over voorgenomen bestuursbesluiten; ten aanzien van andere kwesties behoeft het bevoegd gezag instemming van de medezeggenschapsraad. In een aantal aangelegenheden wordt in het advies/instemmingsrecht onderscheid gemaakt tussen het ouderdeel en het personeelsdeel.

In het medezeggenschapsreglement zijn alle rechten en plichten nader omschreven. Mocht u vragen hebben aan de MR, dan kunt u zich altijd tot een van de leden richten.

De medezeggenschapsraden van de vijf scholen van onze stichting tezamen vormen een Gemeenschappelijke MR. In deze GMR hebben vanuit de scholen die vallen onder de Stichting Floréo steeds 2 leden (een ouder en een leerkracht) zitting. De GMR heeft advies- en instemmingsrecht met betrekking tot besluiten die door het bestuur van de Stichting Floréo genomen worden.

MR-leden

De MR bestaat uit de volgende leden:

- vanuit de teamgeleding:
* Anita Meurs - leerkracht Vogelgroep (kleuters)
* Linda van der Linden - leerkracht groep 3/4
* Arjan Herforth - leerkracht groep 7
* Lineke Veldkamp - leerkracht Berengroep (kleuters)
U kunt hier klikken om de teamgeleding een e-mail te sturen.

- vanuit de oudergeleding:
* Jurg Goeree - klik hier om een e-mail te sturen
* Sigurd den Haan - klik hier om een e-mail te sturen
* Mark Mol - klik hier om een e-mail te sturen
* Marieke de Werker - klik hier om een e-mail te sturen